Algemene voorwaarden:

ARTIKEL 1 • Definities
1.1 De hierna volgende begrippen worden als volgt gedefinieerd:

ARTIKEL 2 • Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de opdrachtgever voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
2.2 De overeenkomst wordt te goeder trouw uitgevoerd. Geen enkel der bepalingen vervat in de algemene voorwaarden mag door de partijen als een stijlclausule worden beschouwd.
2.3 Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel.
2.4 De algemene voorwaarden van de app stores zijn steeds bij voorrang van toepassing.


ARTIKEL 3 • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door het bevestigen van een opdracht, eventueel elektronisch, door JIPA.
3.2 De uitvoering van de overeenkomst wordt ten vroegste aangevat nadat JIPA een bewijs van betaling van de factuur heeft ontvangen.
3.3 De opdrachtgever is verplicht van bij de eerste contactname een werkend emailadres op te geven waarop hij of zij door JIPA kan bereikt worden. Eventuele wijzigingen in het emailadres van de opdrachtgever moeten onmiddellijk worden doorgegeven. JIPA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor zover aan deze voorwaarden (oa. werkend emailadres) niet is voldaan.


ARTIKEL 4 • Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan tot dat de opdrachtgever wenst te stoppen met de service van JIPA.


ARTIKEL 5 • Prijs en betaling
5.1 De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website http://www.jipa.be. Zij zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, sociale lasten, taksen, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt JIPA zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.
5.2 De betaling geschiedt voorafgaand aan de periode van dienstverlening.
5.3 De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
5.4 Alle facturen zijn betaalbaar na veertien dagen.
5.5 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10% per jaar, tenzij wanneer de wettelijke rente hoger is. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet­betaling.
5.6 In geval van wanbetaling of het niet­naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Advocatenkosten en andere invorderingskosten zijn in deze forfaitaire schade vergoeding niet inbegrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
5.7 De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum.


ARTIKEL 6 • Leveringstermijnen
De leveringstermijnen van JIPA zijn enkel indicatief.
Op de leveringstermijnen van de app stores heeft JIPA geen invloed en zijn afhankelijk van de app-store waarin producten worden gepubliceerd.
Vertraging in de uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


ARTIKEL 7 • Aansprakelijkheid van JIPA
7.1 JIPA is niet verantwoordelijk voor en bijgevolg tot geen garantie en/of schadevergoeding verplicht voor: 7.2 JIPA is ten aanzien van de klant en ten aanzien van derden, bij de levering van diensten en/of bij de uitvoering of bij gelegenheid van uitvoering van werken, niet aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor haar fouten, uitgezonderd voor haar eigen opzettelijke fout, en zij is evenmin aansprakelijk, noch tot vrijwaring verplicht voor de fouten, al dan niet zwaar of opzettelijk, van haar aangestelden en onderaannemers.
7.3 JIPA is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door haar beheerde systemen: 7.4 JIPA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen.
7.5 JIPA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die de opdrachtgever op de computerinstallatie van JIPA plaatst.
7.6 JIPA heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. De opdrachtgever put hieruit geen recht op schadevergoeding.
7.7 De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van JIPA opzichtens een consument en van de consument opzichtens JIPA met betrekking tot een met JIPA gesloten overeenkomst per vordering of reeks van vorderingen zal in geen enkel geval de vergoeding overschrijden die JIPA in het kader van de betreffende dienstverlening ontvangen heeft of indien het een dienstverlening over een bepaalde periode betreft, het door de opdrachtgever betaalde bedrag van de dienstverlening over de betrokken periode. JIPA zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden opzichtens de consument (en vice versa) voor enige indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, schade van derden, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten, verlies van reputatie). Deze beperking geldt niet ingeval van opzettelijke fout. In ieder geval verbindt de opdrachtgever er zich toe aan JIPA onmiddellijk alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een mogelijke tijdige vordering van JIPA mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet­naleving van deze laatste bepaling is JIPA bevrijd van haar aansprakelijkheid met betrekking tot de beweerde schade.
7.8 De opdrachtgever zal JIPA vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, uitgaven, schade, vorderingen en aanspraken die verband houden met enige vordering van derden jegens JIPA, voortvloeiend uit de levering van producten en/of diensten waarvoor JIPA geen verantwoordelijkheid draagt.


ARTIKEL 8 • Klachten
8.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), bij JIPA toekomen binnen de veertien dagen na levering van de producten en/of diensten, op straffe van verval van elke aanspraak opzichtens JIPA.
8.2 Klachten betreffende verborgen gebreken moeten schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), bij JIPA toekomen binnen de veertien dagen nadat het gebrek is ontdekt of had kunnen ontdekt worden.
8.3 Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
8.4 Voorzover aan de klacht binnen een redelijke termijn kan verholpen worden, heeft de opdrachtgever geen recht op enige vergoeding, van welke aard dan ook, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze voorwaarden.


ARTIKEL 9 • Ongeoorloofd gebruik
9.1 De opdrachtgever onthoudt zich van ongeoorloofd gebruik. Het is de opdrachtgever onder meer verboden: 9.2 Indien JIPA ongeoorloofd gebruik aannemelijk acht, is zij gerechtigd de opdrachtgever tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen overeenkomstig de modaliteiten bepaald onder 15.1, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever. JIPA is eveneens gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van JIPA.
9.3 De opdrachtgever verklaart JIPA te zullen vrijwaren voor elke vordering die wegens ongeoorloofd gebruik door de opdrachtgever tegen haar zou worden ingesteld en voor elke veroordeling die tegen haar zou worden uitgesproken.


ARTIKEL 10 • Verplichting met betrekking tot het geven van informatie en geheimhoudingsplicht
10.1 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om JIPA toe te laten haar contractuele verplichtingen na te komen. Onder meer zal de opdrachtgever alle nodige documentatie bezorgen en de vragen voor bijkomende informatie beantwoorden binnen een periode van 7 werkdagen volgende op het verzoek van JIPA.
10.2 De opdrachtgever zal zijn paswoorden op een veilige plaats bewaren en deze nooit aan derden meedelen. Als de opdrachtgever denkt dat zijn paswoord ten onrechte is gebruikt, zal hij JIPA op de hoogte brengen en het paswoord aanpassen.
10.3 De opdrachtgever en JIPA verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij over of met betrekking tot de andere partij en haar producten verwerven bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.


ARTIKEL 11 • Bescherming van de persoonsgegevens
11.1 JIPA gebruikt de persoonsgegevens van de opdrachtgever enkel voor doeleinden van klantenbeheer en teneinde wettelijke verplichtingen na te kunnen leven. De opdrachtgever kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), een schrijven richt tot JIPA.
11.2 Alle informatie inzake kredietnummers of bankgegevens wordt enkel gebruikt voor de afhandeling van de betalingen van de prijs. Foutief gebruik van deze gegevens door derden valt onder geen enkel beding onder de verantwoordelijkheid van JIPA.


ARTIKEL 12 • Intellectuele eigendom
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door JIPA geleverde goederen en diensten zijn eigendom van Joeri Schepers eigenaar van JIPA.

ARTIKEL 13 • Niet of niet­behoorlijke nakoming van de verplichtingen
13.1 Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft de overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (hieronder begrepen o.a. niet of laattijdige betaling, incorrectheid van de meegedeelde gegevens) is JIPA gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van JIPA. Zo behoudt JIPA zich onder meer het recht voor om de door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of buiten werking te stellen. Ingeval JIPA in gebreke blijft blijft de overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren is de opdrachtgever gerechtigd van de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, mits zij JIPA minstens 15 werkdagen voordien schriftelijk, aangetekend of per email (waarvoor de klant een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van JIPA), ingebreke heeft gesteld en JIPA hieraan geen gevolg heeft gegeven. Eventuele kosten van reactivatie, voorzover deze nog mogelijk is, zijn integraal ten laste van de opdrachtgever en dienen vóór de reactivatie te worden betaald. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever. De verplichting tot betaling van de aan JIPA verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
13.2 In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden ten laste van de opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding wegens winstderving aan JIPA een bedrag verschuldigd zijn van 35% van de overeengekomen contractsprijs, met een minimum van 50,00 euro. Deze schadevergoeding kan worden verhoogd met de effectief door JIPA gemaakte kosten. In geval huidige overeenkomst wordt verbroken of ontbonden ten laste van JIPA, dan zal JIPA ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding aan de opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn van 5% van de overeengekomen contractsprijs op jaarbasis, met een minimum van 25,00 euro..


ARTIKEL 14 • Vervroegde beëindiging van de overeenkomst
14.1 JIPA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement van JIPA.


ARTIKEL 15 • Overmacht
15.1 Wanneer JIPA ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt JIPA zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wanneer de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding.


ARTIKEL 16 • Bewijs
16.1 Elektronische communicatie tussen JIPA en de opdrachtgever heeft dezelfde verbindende kracht als een geschrift en wordt door partijen aanvaard als bewijsmiddel, tenzij anders overeengekomen of anders elders in deze algemene voorwaarden opgenomen. Er moet hierbij evenwel aangetoond kunnen worden dat er elektronische contacten zijn geweest en dit tot op IP niveau.


ARTIKEL 17 • Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van JIPA.


ARTIKEL 18 • Nietigheden
18.1 De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.
18.2 De nietige of ongeldige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.


ARTIKEL 19 • Wijziging algemene voorwaarden
19.1 JIPA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen worden door JIPA uiterlijk één maand voordat zij van kracht worden per email aangekondigd.
19.2 Indien de opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de algemene voorwaarden of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging dateert.


ARTIKEL 20 • Toepasselijk recht/Bevoegdheid
20.1 Alle met JIPA afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.
20.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken en met name de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout en/of de Vrederechter van het kanton Herentals bevoegd.